Gå rett til innhold

Kriterier for rett til produksjon av studielitteratur

Om rett til produksjon av studielitteratur i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek for studenter med synshemming på universiteter, høgskoler og fagskoler.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er gjennom årlige budsjettvedtak i Stortinget tillagt oppgaven med å bidra til å tilrettelegge læringsmiljøet for studenter med synshemming gjennom å fremskaffe, tilrettelegge og produsere studielitteratur. Bestemmelsene regulerer NLBs virksomhet på dette området.

§1: Formål

NLB skal fremskaffe, tilrettelegge og produsere studielitteratur for synshemmede studenter og dermed bidra til å sikre denne gruppen lik rett til høgere utdanning. 

§2: Studietilbud som omfattes av ordningen

NLB kan produsere studielitteratur til studenter med synshemming på universitets- og høgskolenivå og på fagskoler. Studiene må være låneberettiget hos Statens lånekasse for utdanning. Studenter med synshemming som er tatt opp på et doktorgradsstudium omfattes også av ordningen. 

§3: Kriterier for produksjonsrett

Kriteriene som NLB legger til grunn for produksjonsrett er i samsvar med bestemmelsene om synsevne i Lov om folketrygd, kapittel 10.
Hovedkriteriet for rett til produksjon er at visusfunksjonen er redusert til 6/18 (0,33) på beste øye med beste korreksjon.

Selv om visusfunksjonen er hovedkriteriet, må synsfunksjonen ses på som en totalfunksjon der visus er ett av flere elementer. Selv om visusfunksjonen er bedre enn 6/18, kan det sammen med andre synsdefekter eller svake delfunksjoner, som for eksempel nedsatt kontrastsyn og adapsjonsevne for lys/mørke, forårsake synsproblemer. Når slike spesielle forhold er dokumentert/sannsynliggjort kan produksjonsrett innvilges, selv om visus er bedre enn 6/18.

NLB vil, i tilfeller der det er tvil om hvorvidt søkeren oppfyller kriteriene for produksjonsrett, forelegge dokumentasjon fra øyelege eller synspedagog for synsfaglig ekspertise ved Statped sørøst, fagavdeling syn, og benytte vurderingen fra Statped som støtte for å vurdere om produksjonsrett kan innvilges.

§ 4: Krav til dokumentasjon

Søknaden om produksjonsrett i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek skal omfatte:

A) Dokumentasjon fra øyelege, optiker eller synspedagog. De sakkyndige uttalelsene bør inneholde medisinske opplysninger med angivelse av diagnose, prognose, visus med beste korreksjon og eventuelle andre medisinske opplysninger som kan ha betydning. (Jf. §3.)

B) Bekreftelse fra lærestedet om opptak, jf §2.

§5: Hva kan produseres

Produksjonsretten er begrenset til å omfatte produksjon av litteratur knyttet til de kursene studenten skal gjennomføre. Studenten må, i samarbeid med lærestedet, utarbeide en prioritert litteraturliste. Litteraturlistens omfang i antall sider må være i samsvar med antall studiepoeng for kurset. Listen må snarest mulig oversendes NLB.

For at studenten skal få produsert relevant litteratur i tide, er det avgjørende med en god dialog mellom student, lærested og NLB. Litteraturlister som prioriteres og avklares med NLB senere enn én måned etter semesterstart, kan ikke påberegnes ferdigprodusert samme semester.

Det tas forbehold om at NLB i sjeldne tilfeller må avvise spesielle produksjonsønsker. Det kan for eksempel være produksjoner som krever en spesialkompetanse som ikke er tilgjengelig, eller produksjoner som viser seg å være for ressurskrevende.

Dersom hele eller deler av den aktuelle studielitteraturen finnes produsert i egnet medium i samarbeidende bibliotek, vil NLB skaffe til veie en kopi derfra. Dette innebærer at studenten kan bli nødt til å akseptere f.eks. en svensk innlesing.

Små artikler og tekster vil normalt ikke bli produsert av NLB.

§6: Valg av medium

Ved nyproduksjoner kan studenten velge medium; lyd, blindeskrift eller elektroniske bøker. Om en tittel er produsert tidligere, må studenten akseptere boka i den allerede eksisterende form. Dette under forutsetning av at studenten kan nyttiggjøre seg mediet boka foreligger i.

Ved valg av lyd som medium, vil NLB velge om leveransen skal gjøres som innlest produksjon eller ved hjelp av talesyntese.

§7: Klageadgang

NLBs vedtak om produksjonsrett for studielitteratur er enkeltvedtak etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Studenter som har søkt om produksjonsrett i NLB og fått avslag, har derfor rett til å klage på avgjørelsen, jf forvaltningslovens kapittel VI.

Frist for slik klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til studenten.

Klagen sendes til NLB. Dersom NLB opprettholder sitt opprinnelige vedtak, sendes klagen til Kulturdepartementet for behandling.