Gå rett til innhold

Personvernerklæring for NLB

NLB respekterer og ivaretar personvernet til våre lånere. Her får du vite når, hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger om deg som er låner hos oss.

Dette er også våre bindende retningslinjer for alle som behandler personopplysninger på vegne av NLB. All vår behandling av personopplysninger om våre lånere må skje i samsvar med disse bestemmelsene.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for behandling av personopplysninger om våre lånere er:

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Postboks 2764, Solli, 0204 Oslo
Organisasjonsnummer 970 145 567

Om du har spørsmål eller ønsker knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med vårt personvernombud Mia Aasli på e-post: mia.aasli@nb.no. Du kan også sende en e-post til post@nlb.no

Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Vi vil kun behandle personopplysninger som er nødvendig for å administrere ditt forhold til oss som låner, innleser eller abonnent på vårt nyhetsbrev.

Konkret innebærer det at vi kan behandle opplysninger som f.eks. ditt navn, adresse, fødselsdato, e-post, telefonnummer og annen kontaktinfo, lånernummer, PIN-kode og tidspunktet for innmelding hos NLB. For lånere under 18 år innhenter vi i tillegg navn på foreldre/foresatte. Vi registrerer også eventuelle opplysninger om at du er student, hva du i så fall studerer og hvilken utdanningsinstitusjon du er tilknyttet.

Ved innmelding bekrefter du at du har en funksjonsnedsettelse som gir lesevansker, og at du kan legge frem dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse dersom vi ber om det. Vi ber deg også opplyse årsaken til at du har problemer med å lese trykt tekst. Studenter som søker om produksjonsrett for studielitteratur, må levere særskilt søknad om dette og legge ved attest som dokumenterer synshemmingen.

Opplysningene vi på denne måten samler inn om din funksjonsnedsettelse og eventuell dokumentasjon for denne vil bli oppbevart så lenge du er låner hos oss. Dette betyr at NLB behandler såkalte «særlige kategorier» (også kalt sensitive) personopplysninger om våre lånere.

Vi vil også kunne registrere opplysninger om aktiviteter knyttet til ditt lånerforhold og hvilke tilbud du har benyttet deg av. Det gjelder hvilke punktskriftklubber du har meldt deg inn i og om du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

NLB kan også oppbevare din lånehistorikk, som er en oversikt over hvilke titler du har lånt og utlånsdato. Ønsker du å slette lånehistorikken, kan du gjøre det i «Min side».

Vi oppbevarer søknader om produksjonsrett til studielitteratur.

Vi kan lagre informasjon om forskjellige former for kommunikasjon mellom deg og oss, som f.eks. tilbakemeldinger du gir oss, spørsmål, klager og liknende.

Ved rekruttering av nye innlesere innhenter vi navn og kontaktinformasjon. Personopplysninger om innlesere som tar oppdrag for NLB blir oppbevart. 

Kilden til opplysningene vi har om deg, vil normalt være opplysninger du gir i forbindelse med innmelding hos NLB. Vi kan også få opplysninger gjennom dine aktiviteter og deltakelse som nevnt ovenfor.

Hva brukes opplysningene til?

Personopplysningene brukes for at vi skal kunne låne ut lydbøker og punktskriftbøker og yte andre tjenester og tilbud til våre lånere. Vi bruker også opplysningene for å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon om vårt tilbud.

Vi bruker dessuten opplysningene for å kunne tilpasse vårt tilbud og informasjon til lånerne våre generelt og til deg som enkeltlåner spesielt. Personopplysningene blir brukt for å kommunisere med våre lånere og innlesere, håndtere eventuelle klager og tvister og måle brukertilfredshet.

Opplysningene behandles for at NLB skal kunne dokumentere at bare personer med funksjonsnedsettelse som gir vansker med å lese trykt tekst får tilgang til vårt tilbud. Dette er nødvendig for å sikre at vår virksomhet er i samsvar med åndsverkloven og ikke krenker noens opphavsrett.

Opplysningene om hvem som har lånt hvilke titler brukes også til å avdekke kilden til eventuell ulovlig videreformidling og distribusjon. Alle lydbøker fra NLB har digital vannmerking og kan spores tilbake til låner.

NLB tilbyr tilgang til det amerikanske nettbiblioteket Bookshare og vårt danske søsterbibliotek NOTA. NLB utsteder bekreftelse på funksjonsnedsettelse for lånere som ønsker å melde seg inn i Bookshare og NOTA.

Rettslig grunnlag

NLB vil ikke behandle personopplysninger med mindre vi har grunnlag for dette i loven. Behandlingen vil ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 b) der denne er nødvendig for å oppfylle avtaleforpliktelser overfor deg som er låner, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før slike avtaler inngås. Behandlingen vil også ha rettslig grunnlag i personvernforordningens art. 6 nr. 1 f) (interesseavveining). De interessene som forfølges av NLB fremgår av formålsangivelsen under punkt 4 ovenfor. 

Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke til behandlingen av personopplysninger, og vil i så fall ha grunnlag for behandlingen i personvernforordningens art. 6 nr. 1 a), jf art. 9 nr. 2 a). Innsamling og oppbevaring av opplysninger om medlemmenes funksjonsnedsettelse gjøres også for å forsvare NLB mot eventuelle rettskrav i forbindelse med den opphavsrettslige siden av vår virksomhet, og har således grunnlag i personvernforordningens art. 9 nr. 2 d). Vår behandling av personopplysninger har også et lovgrunnlag i åndsverkloven av 2018, §§ 55 og 56, og dermed i personopplysningsloven § 7, jf personvernforordningens art. 9 nr. 2 d).

Hvem får tilgang til opplysningene?

NLB har begrenset tilgangen til personopplysningene om våre lånere til de ansatte som har behov for disse opplysningene for å kunne yte tjenester og tilbud til lånerne. NLB kan også i særskilte tilfeller der driften av vår virksomhet gjør det nødvendig, dele disse opplysningene med våre databehandlere og leverandører, herunder f.eks. leverandører av lagringstjenester for våre data, samt våre rådgivere, konsulenter, advokater og revisorer. Opplysningene kan også deles med politi og andre myndigheter dersom vi skulle få pålegg om dette. Dersom du ønsker å benytte deg av lånetilbudet fra tilsvarende institusjoner i utlandet, kan vi også utstede bekreftelse på din funksjonsnedsettelse overfor disse.

Overføring til utlandet og bruk av databehandlere

NLB vil ikke overføre personopplysninger om våre medlemmer til land utenfor EU/EØS, med unntak av det som er nødvendig for at lånere som ønsker det skal få tilgang til samlinger i andre land.

NLB samarbeider med Nasjonalbiblioteket om IKT-drift. Nasjonalbiblioteket oppbevarer og sikrer back up av våre data.

Enhver bruk av databehandlere og overføring av personopplysninger til utlandet vil skje i samsvar med gjeldende lovkrav og våre retningslinjer. En oversikt over NLBs bruk av databehandlere til enhver tid kan gis på forespørsel.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysninger om våre lånere så lenge låneforholdet varer. Dokumenter knyttet til vår behandling av søknader om produksjonsrett for studielitteratur blir oppbevart i NLBs arkiv også etter at låneforholdet opphører.

Lånernes rettigheter

Personopplysningslovgivningen gir deg som medlem rett til å kunne kreve innsyn i hvilke opplysninger NLB behandler om deg, og på visse vilkår kunne kreve bl.a. sletting eller korrigering av slike opplysninger. Dersom du er uenig i vår behandling av personopplysninger om deg, kan du også klage til Datatilsynet.

Les om vår bruk av informasjonskapsler på nlb.no

Publisert: 23. mai, 2018, sist endret: 11. okt, 2018